Gói Tour Tour Motorcoach

31075
1000 Island Tours & Travel Inc. chuyên v? Gói Du l?ch Nhóm ?ã ???c phát tri?n cho th? tr??ng du l?ch motorcoach trên 55 chuy?n. Các gói hàng c?a chúng tôi th??ng d?a trên t?i thi?u 40 hành khách; tuy nhiên chúng tôi có th? tùy ch?nh b?t k? tour du l?ch n?u b?n có m?t nhóm nh? h?n. Hãy g?i v?n phòng c?a chúng tôi mi?n phí s? 1-800-267-9497 và yêu c?u Michelle ho?c Jean ki?m tra nh?ng ngày có s?n và th?o lu?n v? chuy?n tham quan theo nhóm c?a b?n! Chúng tôi s? vui lòng tùy ch?nh gói cho nhóm c?a b?n. Ch?n m?t gói d??i ?ây làm ?i?m b?t ??u và thêm các ?i?m tham quan nh? b?n mu?n! N?u b?n mu?n chúng tôi s?p x?p chuy?n ?i c?a b?n motorcoach, xin vui lòng cho chúng tôi bi?t. G?i ?i?n tho?i ho?c email (michelle@1000islandtours.com) cho giá tour c?a b?n!

1000 Island Tours & Travel Inc. là m?t Nhà ?i?u Hành Thông D?ch Lái Xe & Ng??i ???c C?p phép ??y ??. Chúng tôi có c? gi?y phép l? hành bán l? và bán buôn. B?n nên luôn luôn ?i du l?ch v?i m?t nhà ?i?u hành TICO ???c c?p phép! Chúng tôi ?ã ???c kinh doanh trong h?n 40 n?m ? t?nh Ontario. Chúng tôi là thành viên t? hào c?a NTA (Hi?p h?i Du l?ch Qu?c gia), OMCA (Ontario Motor Coach Association) c?ng nh? APAQ (trong Liên ?oàn Các Nhà Cung c?p D?ch v? Anh-Bus). ?? ???c ph?c v? thân thi?n, cá nhân, hãy g?i cho Michelle ho?c Jean!

NHSTNG BÀI ?</s>C BI?T NH?T - 1000 Islands Fun & Sun (5 Days / 4 Nights)

31076
V?i n?a ngày tham quan ??a ph??ng và n?a ngày khác th? giãn và th??ng th?c khu ngh? d??ng / spa c?a chúng tôi và vui ch?i, t? ch?c các ho?t ??ng v?i nhân viên c?a chúng tôi! Chúng tôi r?t vui khi tùy ch?nh gói này cho nhóm c?a b?n! 1000 hòn ??o ?ón chào s? hi?u khách c?a chúng tôi s? làm cho b?n c?m th?y nh? th?m chúng tôi hàng n?m sau khi gói tour du l?ch này tuy?t v?i!

Nh?p vào ?ây ?? yêu c?u thêm thông tin.

31077

31078

31079

31080

31081