• 26620
  • 26621

Phòng ?n & Bar

??i v?i khách ? qua ?êm, chúng tôi bao g?m m?t b?a sáng ki?u l?c ??a ? m?c giá phòng c?a chúng tôi. Phòng ?n c?a chúng tôi KHÔNG m? c?a cho ?n u?ng theo ki?u la carte. Tuy nhiên, có m?t s? nhà hàng n?m g?n Gananoque và chúng tôi r?t s?n lòng th?o lu?n nh?ng ?i?u ?ó v?i b?n khi b?n nh?n phòng. ??i v?i nh?ng du khách ??n th?m m?t trong 1000 Hang ??o Getaway Packages, chúng tôi bao g?m m?t b?a ?n sáng l?c ??a và b?a t?i trong gói Getaway. ??i v?i các b?a ?n t?i, chúng tôi cung c?p phi?u gi?m giá cho các nhà hàng ??a ph??ng khác nhau ?? b?n có th? tr?i nghi?m th? tr?n trong su?t th?i gian l?u trú!

Phòng ?n c?a chúng tôi ch? m? cho b?a ?n theo nhóm ???c s?p x?p tr??c. Phòng ?n c?a chúng tôi có lò s??i ?m cúng và có s?c ch?a 200 ng??i, kho?ng 4 nhóm xe máy! Chúng tôi cung c?p ba b?a ?n hàng ngày cho các nhóm, t? phong cách t? ch?n ??n d?ch v? bàn hoàn ch?nh. Các nhóm có th? th??ng th?c m?t b?a ?n-bar-b-que trên sân Wishing Well Patio!

Tr??c b?a t?i, th? giãn và th??ng th?c cocktail t?i Th? vi?n Bar, n?m c?nh Phòng Colonial Room. Vào bu?i t?i, th??ng th?c ?? u?ng t?i Pub ho?c th? giãn trong Garden trong nhà v?i ?? u?ng mát l?nh! Chúng tôi có ch??ng trình gi?i trí tr?c ti?p vào các bu?i t?i nh?t ??nh, hãy h?i Phòng l? tân ?? bi?t thêm chi ti?t!

Vui lòng cung c?p cho V?n phòng Kinh doanh Nhóm c?a chúng tôi m?t cu?c g?i mi?n phí 1-800-267-9497 ?? th?o lu?n v? các menu nhóm!