Các gói Getaway

1000 hòn ??o Getaway Gói

T?t c? các gói Getaway c?a chúng tôi bao g?m phòng, b?a sáng ki?u l?c ??a và phi?u ?n b?a ?n cho m?t nhà hàng ??a ph??ng. Các phi?u ?n b?a ?n cho các nhà hàng ??a ph??ng khác nhau mà chúng tôi h?p tác ?? b?n có th? tr?i nghi?m th? tr?n trong th?i gian c?a b?n! T? gói overnighter b?n có th? xây d?ng gói c?a riêng b?n b?ng cách thêm các ?i?m tham quan khu v?c ho?c các d?ch v? spa! Ho?c, ch?n t? m?t trong nh?ng gói s?n ph?m tr??c c?a chúng tôi d??i ?ây! Giá phòng thay ??i theo ngày, lo?i phòng và bao g?m gói. Nh?p vào https://reservations.1000islandtours.com/"> ? ?ây ?? t?i v? Gói Gói https://reservations.1000islandtours.com/"> và Chi ti?t!

Hãy truy c?p https://reservations.1000islandtours.com/"> H? TH?NG https://reservations.1000islandtours.com/"> ONLINE > TR?C TUY?N ?? nh?n m?c giá c?a b?n; ho?c g?i cho chúng tôi s? mi?n phí 1-800-267-9497 và cho phép nhân viên l? tân thân thi?n c?a chúng tôi giúp b?n lên k? ho?ch cho 1000 ??o Getaway!

1000 h?i ??o

Th??ng th?c 1 ho?c 2 ?êm Getaway ??n Colonial Resort & Spa. Xây d?ng gói riêng cho phù h?p v?i s? thích c?a b?n b?ng cách thêm m?t ?i?m thu hút khu v?c ho?c D?ch v? Spa Sensations! T?i tài li?u c?a chúng tôi ?? bi?t thêm chi ti?t ho?c ??c d??i ?ây cho m?t s? ý t??ng!

1000 ??o Retreat Lãng m?n

N??ng b?a t?i 2 ?êm c?a b?n b?ng m?t chai r??u vang tr?ng và m?t bu?i massage th? giãn 60 phút v?i d?u th?m cho c? hai b?n! Hãy ch?c ch?n ?? nâng c?p c?a b?n ? m?t trong nh?ng phòng sang tr?ng c?a chúng tôi ho?c phòng c?a chúng tôi cao c?p !!

1000 ??o Cruise & Casino

?i tàu ng?m c?nh kéo dài 1 gi? (Rockport Boat Line), tàu du l?ch 2,5 gi? (Gananoque Boat Line), ho?c du thuy?n ?n tr?a 3 gi? v?i ch??ng trình gi?i trí tr?c ti?p (Kingston & 1000 ??o Cruises) c?a 1000 ??o. Chúng tôi c?ng cung c?p 2 Cruise Luncheon Cruise (Rockport Boat Line) bao g?m c? vi?c vào c?ng Lâu ?ài Boldt và Lâu ?ài Singer. C? hai lâu ?ài ??u n?m ? Hoa K? do ?ó khách hàng có ngh?a v? ph?i có gi?y t? tùy thân (liên l?c v?i h?i quan ?? bi?t chi ti?t). Trong khi ? Gananoque, hãy th? v?n ??may t?i 1000 ??o OLG Casino! Chúng tôi có th? cung c?p cho b?n phi?u gi?m giá khách s?n casino t?t nh?t hi?n có!

1000 cô gái ngh? ng?i

C?n ph?i thoát kh?i t?t c?? Gói này bao g?m m?t chai r??u vang tr?ng và m?t phi?u mua hàng spa tr? giá $ 45 cho m?t d?ch v? mà b?n ch?n. N?u b?n d? tr? tr?c tuy?n, hãy ch?c ch?n ?? ch? ra d?ch v? yêu c?u c?ng nh? ngày / th?i gian ?a thích trong ph?n ý ki?n. Cu?c h?n spa c?a b?n không ???c xác nh?n cho ??n khi b?n nghe l?i t? M?t bàn c?a chúng tôi.

Nhà hát Playhouse Thousand Islands

Trong khi t?n h??ng 1000 ??o Getaway c?a b?n, hãy tham gia bi?u di?n t?i nhà hát Thousand Islands Playhouse trên b? sông Gananoque! ??i v?i Playbill hi?n t?i, hãy truy c?p trang web c?a h? (liên k?t ???c cung c?p trên trang ?i?m tham quan c?a chúng tôi).

1000 ??o thoát

Gói này bao g?m m?t bu?i bi?u di?n t?i nhà hát Thousand Islands Playhouse trên b? sông Gananoque c?ng nh? m?t chuy?n tàu 1 gi? ??ng h? tuy?t ??p c?a 1000 ??o (Rockport Boat Line).

1000 hòn ??o cá gói

Gói này bao g?m m?t chuy?n ?i ?ánh cá v?i h??ng d?n viên ??a ph??ng. Chi ti?t ?? làm theo!

1000 ??o Kayaking

H??ng d?n du thuy?n kayak qua 1000 ??o, trang ph?c, và h??ng d?n ng??i m?i b?t ??u. Ch?n t? chuy?n ?i ch?i n?a ngày ho?c c? ngày. C? ngày bao g?m b?a ?n tr?a trên m?t ??o V??n qu?c gia! Kayaking tour du l?ch ???c cung c?p b?i 1000 Kayaking Qu?n ??o. Truy c?p > trang web c?a h? ?? bi?t thêm chi ti?t!

1000 ??o Adventure

Tr?i nghi?m m?t chuy?n tàu dài 2,5 gi? 1000 Islands Cruise c?ng nh? ch? ?? xem m?t chim t? 1000 ??o v?i chuy?n ?i tr?c th?ng 10 phút ???c cung c?p b?i 1000 ??o Helicopters!

1000 ??o Paintball

Gói này bao g?m c? ngày ??y thú v? c?a paintball t?i Ground Zero Paintball! Gói c?a b?n bao g?m 500 paintballs, t?t c? các l?nh v?c nh?p h?c ngày, và thi?t b? cho thuê. ?? bi?t chi ti?t v? Ground Zero, hãy truy c?p trang web c?a h? (>www.gzpaintball.ca).

Xin l?u ý: không có gi?m giá g?p ?ôi và gói ph?i ???c ??t tr??c ?? tránh th?t v?ng. Các gói tùy thu?c vào tình tr?ng có th? thu hút và khách s?n. Giá và Gói có th? thay ??i mà không báo tr??c. Không có hoàn l?i ti?n cho ph?n gói không s? d?ng. Email xác nh?n c?a b?n s? ch? xác nh?n phòng và b?a ?n c?a b?n. M?t khi các ?i?m thu hút ?ã ???c xác nh?n, b?n s? nh?n ???c m?t email riêng bi?t t? M?t bàn.