Chào m?ng ??n v?i Spa c?m giác c?a Colonial Resort! Khách ???c ??ng ký ???c hoan nghênh s? d?ng các ti?n nghi c?a khu ngh? mát mi?n phí. Chúng tôi c?ng hoan nghênh các c? dân ??a ph??ng có th? mu?n mua thành viên b? b?i. T? l? h?i viên ???c li?t kê d??i ?ây. Chúng tôi vui lòng cung c?p d?ch v? mát-xa th? giãn 30 phút ho?c 1 gi? v?i d?u th?m cho các cá nhân ho?c c?p ?ôi. Chuyên viên tr? li?u xoa bóp c?a chúng tôi KHÔNG ???c ??ng ký. D?ch v? spa ph?i ???c ??t tr??c. Liên h? v?i chúng tôi ?? bi?t thêm thông tin và m?c giá. S? mi?n phí c?a chúng tôi là 1-800-267-9497 ho?c tr?c ti?p t?i s? 613-382-3226.

> Ho?c nh?p vào ?ây ?? t?i v? Brochure D?ch V? Spa & Giá c?a chúng tôi.