Khu ngh? mát Thu?c ??a thu?c khu v?c có xe l?n. Có th? ti?p c?n các khu v?c sau: 3 phòng ngh? qua ?êm, phòng ?n, phòng h?p và nhà v? sinh. ?? bi?t thêm thông tin, vui lòng g?i cho chúng tôi theo s? mi?n phí 1-800-267-9497! Hãy cho chúng tôi bi?t nh?ng gì chúng tôi có th? làm ?? làm cho k? ngh? c?a b?n tho?i mái!