??A CH RES RESORT & RESORT COLONIAL
780 ???ng King Street
Gananoque, Ontario
Canada
K7G 2H5
FROM ONTARIO
?i Exit 645 t? Qu?c l? 401. ?i v? phía Nam trên ???ng Stone (Qu?c l? 32) ??n b? ?èn giao thông th? hai. T?i ?èn giao thông, s? có Bank of Montreal và Toronto Dominion Bank ? bên trái c?a b?n. R? ph?i vào King Street và ?i theo nó v? phía Tây kho?ng m?t d?m. Khu ngh? mát Thu?c ??a s? n?m bên tay ph?i c?a b?n. Trong khi lái xe d?c theo ???ng King Street West, b?n s? ?i qua m?t cây c?u c?a Confederation Park và Phòng Th??ng m?i ??a ph??ng, sau ?ó có góc ph?i s?c bén ? King Street, gi? bên ph?i! T FROM T FROM USA
Ti?p t?c ?i v? phía B?c trên Qu?c l? 81 qua c? hai nh?p c?a C?u qu?c t? 1000 ??o. ?i theo Qu?c l? 401 v? phía Tây ?? Tho? 645. ?i v? phía Nam trên Ph? ?á (Qu?c l? 32) ??n b? ?èn giao thông th? hai. T?i ?èn giao thông, s? có Bank of Montreal và Toronto Dominion Bank ? bên trái c?a b?n. R? ph?i vào King Street và ?i theo nó v? phía Tây kho?ng m?t d?m. Khu ngh? mát Thu?c ??a s? n?m bên tay ph?i c?a b?n. Trong khi lái xe d?c theo ???ng King Street West, b?n s? ?i qua m?t cây c?u c?a Confederation Park và Phòng Th??ng m?i ??a ph??ng, sau ?ó có góc ph?i s?c bén ? King Street, gi? bên ph?i!