• IMG_7303-1256px.jpg
  • IMG_7622-1236px.jpg

V? Resort và Spa thu?c ??a

Khu ngh? mát & Spa thu?c ??a là khách s?n theo mùa (th??ng m? c?a vào cu?i tháng 4 cho ??n cu?i tháng 10). Ngày k?t thúc c?a chúng tôi trong n?m nay s? là ch? nh?t ngày 23 tháng 10 n?m 2016. Chúng tôi mong mu?n l?u trú t?i 1000 ??o c?a b?n tr??c th?i ?i?m ?ó !! N?u b?n mu?n xem khu ngh? mát tr??c khi b?n ??n n?i, hãy làm theo tour du l?ch ?o m?i c?a chúng tôi! C?n h? n?m trên 10 m?u c?nh ??p trong th? tr?n k? l? c?a Gananoque, trong Heart of the Canadian 1000 Islands. Chúng tôi chuyên v? các nhóm motorcoach, các h?i ngh? và các cu?c h?p, và các cu?c h?i ng? ngoài vi?c tr? thành m?t trung tâm ngh? mát c?a gia ?ình cung c?p 1000 Gói ngh? ng?i trên ??o g?m b?a t?i, b?a sáng, các ?i?m tham quan khu v?c và các d?ch v? spa. The Colonial Resort & Spa g?n nhi?u ?i?m tham quan trong khu v?c bao g?m du thuy?n trên bi?n, nhà hát, câu cá, chèo thuy?n kayak, ?i máy bay tr?c th?ng, nh?ng con ???ng mòn ?i b? ???ng dài, các di tích l?ch s?, nhà máy r??u vang, casino và nhi?u h?n n?a! Hãy ?? nhân viên l? tân c?a chúng tôi giúp b?n lên k? ho?ch cho k? ngh? 1000 ??o c?a b?n. Chúng tôi có 54 phòng ngh? ti?n nghi, không hút thu?c - t?t c? ??u ? t?ng tr?t ?? d? ti?p c?n. Các ti?n nghi c?a chúng tôi bao g?m m?t nhà hàng (m? cho các b?a ?n theo nhóm s?p x?p), Harp & Heather Pub, Gi?i trí trong nhà (b? b?i n??c nóng trong gia ?ình, b?n t?m n??c nóng, phòng xông h?i khô và phòng xông h?i khô), Sensations Spa Services, Outdoor Outdoor (tennis, horseshoes, shuffleboard, bocce ball), trang thi?t b? h?i h?p, và sân hiên gi?i. Chúng tôi có m?t cái gì ?ó ?? phù h?p v?i t?t c? m?i ng??i !! ?? bi?t thêm thông tin chi ti?t và hình ?nh c?a khu ngh? mát, nh?p vào liên k?t bên ph?i.At Colonial Resort & Spa, chúng tôi ?ã l?u tr? t?t c? Motorcoach Group Tour Packages ??n 1000 Islands trong h?n m?t ph?n t? th? k?! V?i t? cách là Nhà ?i?u hành Khách s?n và Nhà ?i?u hành Khách s?n ???c c?p phép, chúng tôi có th? cung c?p vi?c mua s?m m?t l?n cho các nhóm c?a b?n! Chúng tôi vui m?ng cung c?p cho các nhóm c?a b?n s?n ph?m ch?t l??ng t?t nh?t v?i m?c giá t?t nh?t cùng v?i s? hi?u khách c?a 1000 hòn ??o chính hãng mà nhân viên c?a chúng tôi ???c chú ý!