Mevsimlik İstihdam Fırsatları

Colonial Resort & Spa'ya referanslar ile özgeçmi? gönder
Attn: Bayan Jean Cutcliffe
780 King Street West | Gananoque, Ontario, Kanada | K7G 2H5
E-posta: jobs@1000islandtours.com

Ba?lama / Biti? Tarihleri ??genellikle Nisan-31 Ekim tarihleri ??aras?nda geçerlidir. Aksi belirtilmedi?i sürece, tüm pozisyonlar için tam ve yar? zamanl? f?rsatlar vard?r. Yaz aylar?n? de?il, sezon boyunca çal??abilecek insanlara ihtiyac?m?z var. Güçlü bir tak?m oyuncusu iseniz ve insanlarla çal??man?n tad?n? ç?kard?ysan?z, o halde sizden haber almak isteriz! Ayr?ca, birden fazla mevkide pozisyonlar?na dönmek isteyebilecek insanlarla da ilgileniyoruz. 2017 sezonunda mevcut ?? Olanaklar? için a?a??daki PDF dosyas?n? görüntüleyin. Baz? ücret oranlar? niteliklere / deneyime ba?l?d?r ve bir röportaj s?ras?nda tart???lacakt?r.