Pakiety Turystyczne Grup Motorcoach

31075
1000 Island Tours & Travel Inc. specjalizuje si? w pakietach wycieczek grupowych, które zosta?y opracowane na rynek turystyki motorowej 55 lat. Nasze pakiety grupowe s? zazwyczaj oparte na minimum 40 pasa?erów; jednak mo?emy dostosowa? dowoln? tras?, je?li masz mniejsz? grup?. Zadzwo? do biura Toll Free pod numer 1-800-267-9497 i popro? Michelle lub Jean, aby sprawdzili dost?pne terminy i omówili Twoj? wycieczk? grupow?! Z przyjemno?ci? dostosujemy pakiet do swojej grupy. Wybierz pakiet poni?ej jako punkt wyj?cia i dodaj atrakcje, jak chcesz! Je?li chcieliby Pa?stwo zorganizowa? transport samochodowy, daj nam zna?. Zadzwo? lub e-mail (michelle@1000islandtours.com), aby uzyska? wycen? dla grupowych wycieczek!

1000 Island Tours & Travel Inc. jest w pe?ni licencjonowanym Tour & Receptive Operator. Posiadamy licencj? na sprzeda? detaliczn? i hurtow?. Powiniene? zawsze podró?owa? z licencjonowanym operatorem TICO! Dzia?amy od ponad 40 lat w prowincji Ontario. Jeste?my dumni z cz?onkostwa w NTA (National Tour Association), OMCA (Ontario Motor Coach Association) oraz w APAQ (w angielsko-sieciowych stowarzyszeniach przewo?ników). Dla przyjaznej, osobistej us?ugi, zadzwo? do Michelle lub Jean!

Najbardziej popularne - 1000 wysp Fun & Sun (5 dni / 4 noce)

31076
Z pó? dnia lokalnego touringu, a drugi pó? dnia relaks i ciesz?c si? naszym o?rodkiem / spa i zabawa, zorganizowane dzia?ania z naszym personelem! Z przyjemno?ci? dostosujemy ten pakiet do swojej grupy! Nasze 1000 Wysp witaj?c go?cinno?? sprawi, ?e poczujesz si? jak odwiedzi? nas rok po roku na tej wspania?ej podró?y pakiet !!

Kliknij tutaj, aby uzyska? wi?cej informacji.

31077

31078

31079

31080

31081