Pakiety wypadowe

1000 Wyspy Getaway Pakiety

Wszystkie nasze pakiety wypadowe obejmuj? pokój, ?niadanie kontynentalne oraz kupon na posi?ek w lokalnej restauracji. Kupon na posi?ek jest przeznaczony dla ró?nych lokalnych restauracji, z którymi wspó?pracujemy, dzi?ki czemu mog? Pa?stwo do?wiadczy? tego miasta podczas pobytu! Z pakietu overnighter mo?na zbudowa? w?asny pakiet, dodaj?c atrakcje obszaru lub us?ugi spa! Lub, wybierz jedn? z naszych wst?pnie przygotowanych pakietów poni?ej! Ceny ró?ni? si? w zale?no?ci od daty, rodzaju pokoju i wtr?cenia pakietu. Kliknij https://q.bstatic.com/data/bsuitewf/858054a4d247a36f7e70a27749424070f08ac841.pdf"> tutaj aby pobra? nasze ceny pakietu Getaway Package i szczegó?y!

Odwied? nasz > SYSTEM REZERWACJI ONLINE aby uzyska? stawk?; lub zadzwo? do nas Toll Free pod numer 1-800-267-9497 i pozwól naszym przyjacio?om personelowi recepcji pomaga? Ci zaplanowa? 1000 Getaway Wyspa!

1000 Wysp Overnighter

Ciesz si? albo 1 lub 2 noc Getaway do Colonial Resort & Spa. Zbuduj swój w?asny pakiet, aby dostosowa? si? do swoich zainteresowa?, dodaj?c atrakcj? okolicy lub us?ugi Sensations Spa! Pobierz broszur?, aby uzyska? wi?cej informacji lub przeczyta? poni?ej o kilka pomys?ów!

1000 wyspy romantyczne rekolekcje

Przygotuj si? na dwie noce z butelk? bia?ego wina i 60-minutowym masa?em relaksacyjnym z aromaterapi? dla Ciebie! Pami?taj, aby uaktualni? pobyt do jednego z naszych pokoi typu deluxe lub naszego premium pokoju !!

Wyspa Rejsów Lotniczych 1000

Malowniczy rejs jednogodzinny (linia Rockport Boat Line), 2,5-godzinny rejs (Gananoque Boat Line) lub 3-godzinny rejs po lunchu z rozrywk? na ?ywo (Kingston i 1000 rejsów statkiem) z 1000 wysp. Oferujemy równie? 2 Rejsy na Zamek Weso?e?ski (Rockport Boat Line), w sk?ad którego wchodzi wst?p do zamku Boldta i Zamku Singera. Oba zamki zlokalizowane s? w Stanach Zjednoczonych, dlatego te? klient jest odpowiedzialny za posiadanie niezb?dnej to?samo?ci (skontaktuj si? z organem celnym). Podczas pobytu w Gananoque warto spróbowa? szcz??cia na 1000 Wyspach OLG Casino! Mo?emy zaoferowa? Pa?stwu najlepszy dost?pny kupon kasyn hotelowych!

1000 Wysp Girls Getaway

Musisz uciec od tego wszystkiego? Pakiet ten obejmuje butelk? bia?ego wina i kupon na kwot? 45 USD, wa?ny w stosunku do wybranej przez Ciebie us?ugi. Je?li rezerwujesz online, musisz zaznaczy? ??dan? us?ug?, a tak?e preferowan? dat? / godzin? w sekcji komentarzy. Twoje spotkanie spa nie zostanie potwierdzone, a? us?yszysz od Recepcji.

Teatry na ?ywo Thousand Islands Playhouse

Ciesz?c si? z 1000 Islands Getaway, we? udzia? w spektaklu na teatrze na ?ywo w Thousand Islands Playhouse na nabrze?u Gananoque! Dla obecnego Playbill, odwied? ich stron? internetow? (link znajduj?cy si? na naszej stronie atrakcji atrakcji).

1000 Wyspy Ucieczka

Pakiet zawiera spektakl na teatrze na ?ywo Thousand Islands Playhouse na nabrze?u w Gananoque, a tak?e malowniczy rejs jednogodzinny na 1000 wyspach (Rockport Boat Line).

Pakiet W?dkarski 1000 Wysp

Pakiet obejmuje wycieczk? na ryby z przewodnikiem lokalnym. Szczegó?y do ??na?ladowania!

1000 sp?ywów kajakowych

Zwiedzanie kajakiem przewodnikiem po 1000 wyspach, wyposa?enie i instrukcje dla pocz?tkuj?cych. Wybierz si? na pó? dnia lub ca?odniow? wycieczk?. Pe?ny dzie? obejmuje obiad na wyspie Park Narodowy! Wycieczki kajakowe dostarczane przez 1000 wysp kajakarstwa. Odwied? ich stron? internetow? > aby uzyska? wi?cej informacji!

1000 Przygód Wyspy

Do?wiadcz malowniczego, 2,5-godzinnego rejsu na 1000 wysp, a tak?e lotu ptaka z 1000 wyspami z 10-minutow? przeja?d?k? helikopterow? dostarczon? przez 1000 wysp helikopterów!

1000 Wysp Paintball

Pakiet obejmuje ca?y dzie? zabawy paintballowej na Ground Zero Paintball! Pakiet zawiera 500 paintballów, ca?odniowe dopuszczenie i wyposa?enie wypo?yczalni. Szczegó?owe informacje na temat Ground Zero mo?na znale?? na stronie >www.gzpaintball.ca.

Uwaga: nie ma podwójnych rabatów i pakietów nale?y zarezerwowa? z wyprzedzeniem, aby unikn?? rozczarowania. Pakiety s? uzale?nione od dost?pno?ci atrakcji i hotelu. Ceny i pakiety mog? ulec zmianie bez powiadomienia. Nie ma zwrotu kosztów za niewykorzystane cz??ci pakietów. Potwierdzenie e-maila potwierdzi tylko Twój pokój i posi?ki. Po potwierdzeniu atrakcji, otrzymasz oddzielny e-mail z recepcji.