Sezonowe Możliwości Zatrudnienia

Wy?lij CV z odwo?a? do, Colonial Resort & Spa
Do wiadomo?ci: Jean Cutcliffe
780 King Street West | Gananoque, Ontario Kanada K7G 2H5
E-mail: jobs@1000islandtours.com

Daty rozpocz?cia / zako?czenia s? zazwyczaj od po?owy kwietnia do 31 pa?dziernika. Dost?pne s? pe?ne i niepe?ne etaty dla wszystkich stanowisk, o ile nie zaznaczono inaczej. Potrzebujemy ludzi, którzy mog? pracowa? przez ca?y sezon, a nie tylko latem. Je?li jeste? energicznym zespo?em zespo?u i lubisz prac? z lud?mi, chcieliby?my us?ysze? od Ciebie! Interesujemy si? równie? osobami, które mog? chcie? powróci? na swoje pozycje przez wi?cej ni? jeden sezon. Poni?szy plik PDF zawiera dost?pne mo?liwo?ci zatrudnienia w sezonie 2017. Niektóre wynagrodzenia zale?? od kwalifikacji / do?wiadczenia i zostan? omówione podczas rozmowy kwalifikacyjnej.