Kompleks Colonial Resort jest cz??ciowo przystosowany dla osób poruszaj?cych si? na wózkach inwalidzkich. Dost?pne s? nast?puj?ce obszary: 3 pokoje nocne, nasze jadalnie, sale konferencyjne i toalety. Aby uzyska? wi?cej informacji, zadzwo? bezp?atnie pod numer 1-800-267-9497! Daj nam zna?, co mo?emy zrobi?, aby Twój pobyt by? komfortowy!