Grupas inform?cija

  • Motorcoach Group Tour Packages uz Southwest Ontario
  • Studentu grupas paketes
  • Eiropas s?rijas grupas un FIT- (pieejamie speci?lie apjomi)
  • Konferences un sapulces
  • K?zas • Reunions, ?pašie notikumi, banketi / pie?emšanas un citas grupu aptaujas

Colonial Resort & Spa ir organiz?jusi grupas 1000 austrumu Ontario sal?s kopš 1976. gada! Mums ir plaša izv?le ekskursij?m un paket?m, no kuriem izv?l?ties - mazliet kaut ko ikvienam! Un, ja mums nav t?da, kas atbilstu j?su vajadz?b?m, m?s priec?simies piel?got paketi tikai savai grupai!

Plaš?ku inform?ciju par k?du no m?su grupas paket?m, l?dzu, dodiet mums zvanu Toll Free 1-800-267-9497. M?su draudz?gi, zinoši darbinieki labpr?t diskut?s par j?su grupu vajadz?b?m!
Piezīme: prasībā nenorādiet citu personisko vai maksājuma informāciju.