Laipni l?dzam Colonial Resort Sensations Spa! Re?istr?tie viesi ir laipni aicin?ti izmantot k?rorta pakalpojumus bez maksas. M?s ar? atzin?gi v?rt?jam viet?jos iedz?vot?jus, kuri v?las ieg?d?ties baseinu. Dal?bas maksa ir nor?d?ta zem?k. M?s esam priec?gi pied?v?t 30 min?šu vai 1 stundu relaks?cijas mas?žu ar aromterapiju cilv?kiem vai p?riem. M?su mas?žas terapeiti nav re?istr?ti. Spa pakalpojumi ir rezerv?jami iepriekš. Sazinieties ar mums, lai ieg?tu plaš?ku inform?ciju un cenas. M?su bezmaksas numurs ir 1-800-267-9497 vai tieši pa t?lruni 613-382-3226.

http://cdn1.buuteeq.com/upload/2063677/2017spaservices.pdf"> Vai ar? noklikš?iniet šeit, lai lejupiel?d?tu m?su spa pakalpojumu un > broš?ru.