Sezonas nodarbinātības iespējas

Nos?t?t ats?k ar atsauc?m uz Colonial Resort & Spa
Pieteikuma iesniedz?ja: Jean Cutcliffe kundze
780 King Street West | Gananoque, Ontario Kan?da | K7G 2H5
E-pasts: jobs@1000islandtours.com

S?kuma / beigu datumi parasti ir no apr??a l?dz oktobrim. Ja vien nav nor?d?ts cit?di, ir pieejamas gan pilnas, gan nepilna laika darba iesp?jas. Mums ir vajadz?gi cilv?ki, kuri var str?d?t visu sezonu, nevis tikai vasaras m?nešos. Ja j?s esat ener?isks komandas sp?l?t?js un izbaudi darbu ar cilv?kiem, tad m?s grib?tu no jums dzird?t! M?s esam ieinteres?ti ar? taj?s, kuras var?tu v?l?ties atgriezties sav? amat? vair?k nek? vien? sezon?. Skat?t zem?k redzamo PDF failu par pieejamaj?m nodarbin?t?bas iesp?j?m 2017. gada sezonai. Dažas algu likmes ir atkar?gas no kvalifik?cijas / pieredzes, un t?s tiks apspriestas intervijas laik?.