Kolonijas k?rorts ir da??ji pieejams rati?kr?sliem. Pieejamas š?das telpas: 3 naktsm?tnes, ?damistabas, san?ksmju telpas un mazg?šan?s telpas. Lai ieg?tu s?k?ku inform?ciju, l?dzu, zvaniet mums pa bezmaksas t?lruni 1-800-267-9497! Pazi?ojiet mums, ko m?s varam dar?t, lai padar?tu j?su uztur?šanos ?rt?ku!