Sezoninių įdarbinimo galimybių

Atsi?skite v?l su nuorodomis ? "Colonial Resort & Spa"
Pavyzdžiui: ponia Jean Cutcliffe
780 King Street West | Gananoque, Ontario Kanada | K7G 2H5
El. Paštas: jobs@1000islandtours.com

Pradžios / pabaigos datos paprastai yra balandžio viduryje iki spalio 31 d. Jei nenurodyta kitaip, egzistuoja visos ir ne visos darbo dienos galimyb?s. Mes reikalaujame, kad žmon?s gal?t? dirbti vis? sezon?, o ne tik vasaros m?nesius. Jei esate energingas komandos žaid?jas ir m?gaukit?s darbu su žmon?mis, mes nor?tume išgirsti iš tav?s! Mes taip pat domina žmones, kurie nor?t? gr?žti ? savo pozicijas daugiau nei vienam sezonui. Perži?r?kite žemiau esan?i? PDF form? apie 2017 m. Sezono turimas užimtumo galimybes. Kai kurie darbo užmokes?io tarifai priklauso nuo kvalifikacijos / patirties ir bus aptariami pokalbio metu.