Trang web này sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm truy cập trang web cho bạn. Bằng cách tiếp tục duyệt trang này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie trên thiết bị của bạn như được miêu tả trong Chính Sách Cookie.

Thông tin v? Nhóm

  • Gói Tour Motorcoach Group ??n ?ông Nam Ontario
  • Các Gói Nhóm c?a Sinh viên
  • Các Nhóm hàng Châu Âu và FIT- (có kh?i l??ng ??c bi?t có s?n)
  • H?i ngh? & H?p
  • ?ám c??i • Các bu?i h?p, s? ki?n ??c bi?t, ti?c / l? k? ni?m và các yêu c?u khác c?a nhóm

The Colonial Resort & Spa ?ã t? ch?c các Nhóm trong 1000 ??o c?a ?ông Ontario t? n?m 1976! Chúng tôi có nhi?u l?a ch?n các tour du l?ch và các gói ?? l?a ch?n - m?t chút gì ?ó cho t?t c? m?i ng??i! Và, n?u chúng tôi không có m?t s?n ph?m phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n, chúng tôi s? vui lòng tùy ch?nh m?t gói hàng ch? dành cho nhóm c?a b?n!

?? bi?t thêm thông tin v? b?t k? Gói Group nào c?a chúng tôi, vui lòng g?i cho chúng tôi s? ?i?n tho?i Toll Free 1-800-267-9497. ??i ng? nhân viên thân thi?n, am hi?u c?a chúng tôi s? vui lòng th?o lu?n v? nhu c?u c?a nhóm b?n!
Lưu ý: Không nên cho biết thông tin cá nhân hoặc thanh toán trong tin nhắn của bạn.