Trang web này sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm truy cập trang web cho bạn. Bằng cách tiếp tục duyệt trang này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie trên thiết bị của bạn như được miêu tả trong Chính Sách Cookie.

Cơ hội việc làm theo mùa

G?i s? y?u lý l?ch có tham chi?u ??n, Colonial Resort & Spa
Ng??i nh?n: Bà Jean Cutcliffe
780 King Street West | Gananoque, Ontario Canada | K7G 2H5
Email: jobs@1000islandtours.com

Th?i gian b?t ??u / k?t thúc th??ng là t? gi?a tháng 4 ??n ngày 31 tháng 10. Có c? c? h?i toàn th?i gian và bán th?i gian cho t?t c? các v? trí tr? khi có quy ??nh khác. Chúng tôi yêu c?u nh?ng ng??i có th? làm vi?c su?t c? mùa, không ch? vào nh?ng tháng mùa hè. N?u b?n là m?t c?u th? n?ng ??ng và thích làm vi?c v?i m?i ng??i, thì chúng tôi mu?n ???c nghe t? b?n! Chúng tôi c?ng quan tâm ??n nh?ng ng??i có th? mu?n tr? l?i v? trí c?a h? trong nhi?u mùa. Xem PDF d??i ?ây ?? bi?t c? h?i vi?c làm có s?n trong mùa gi?i 2017. M?t s? m?c l??ng ph? thu?c vào trình ?? / kinh nghi?m và s? ???c th?o lu?n trong cu?c ph?ng v?n.